Skanomodu stypje

Do kinst Skanomodu stypje! Dat kin troch in bedrach oer te meitsjen op ús rekken: NL35 RBRB 0916 9952 08 y.h.f. Stifting Skanomodu. Kinst ek offisjeel stiper of advertearder wurde. In stiperskip is mooglik fan tsien euro yn it jier ôf. Foar advertearders binne der ek ferskate mooglikheden. Stipers en advertearders meie har melde fia skanomail@skanomodu.nl. Sa meitsje wy mei-inoar Y-skrift Skanomodu mooglik!