Organisaasje

Y-skrift Skanomodu wurdt útjûn troch Stifting Skanomodu. Stifting Skanomodu hat in bestjoer en in Ried fan Tafersjoch, it Y-skrift hat in redaksje. Alle trije bestjoerslagen wurkje op frijwillige basis.

It bestjoer wurdt foarme troch:
Meindert Reitsma, foarsitter
Nienke Jet de Vries, skriuwer
Jan Ybema, ponghâlder

De Ried fan Tafersjoch bestiet út:
Dirk Jan Muntendam
Truus de Vries

De redaksje fan Y-skrift Skanomodu wurdt ynearsten ek foarme troch Meindert Reitsma, Nienke Jet de Vries en Jan Ybema. De redaksje is no frij beheind en kin útwreide wurde. Elk dy’t ynteresse hat, kin kontakt opnimme mei it bestjoer: skanomail@skanomodu.nl

Foarmjouwing
It logo en de hússtyl binne ûntwurpen troch Peter Boersma.

Webside
De webside is boud troch Jurrit Jan de Jong.

Cookies
Lykas de measte websiden brûkt de webside fan Skanomodu saneamde cookies en Google Analytics, ûnder oaren om te sjen hoefolle minsken ús webside besjogge. Lês de betingsten fan Google om te sjen wat dat krekt ynhâldt.