Mear oer TAAL&WITTENSKIP

Pastei en it ûndersyk nei it Freeska Landriucht

A-III-31-709x1024

Sûnt hjerst 2014 is ûnder de namme Pastei in groep fan fjouwer man (neist mysels binne dat boekbiner Wytze Fopma, argivaris/âldgermanist Riemer Janssen en boekrestaurator Herre de Vries) dwaande mei ûndersyk nei it earste boek dat yn it Frysk drukt … lês fierder

Fryske en Sweedske tiidwurdbûging – Oscar Strik oer syn dissertaasje

Oscar Strik

Dyn proefskrift hjit ‘Modelling analogical change. A History of Swedish and Frisian Verb Inflection’. Kinst wat fertelle oer dyn akademyske eftergrûn? Tijdens mijn studie Scandinavistiek aan de Universiteit van Amsterdam heb ik Fries als minor gekozen. Ik ging niet naar … lês fierder