Nienke Jet de Vries wint skripsjepriis 2016 Fryske Akademy

Bestjoerslid fan Stifting Skanomodu en âld-redakteur fan Y-Skrift Skanomodu Nienke Jet de Vries is winner fan ’e Skripsjepriis 2014-2016, dêr’t de Fryske Akademy it bêste skripsjeûndersyk nei in Frysk tema mei ûnderskiedt. De Skripsjepriis – in bedrach fan tûzen euro … lês fierder

Mear oer PRIKBOERD

It FYK siket jongerein

It FYK hat as doel om jongerein yn kontakt te bringen mei jongerein út minderheidstalegebieten yn Europa. Se binne op syk nei dielnimmers foar in reiske nei Berlyn en wolle de kommende jierren wer in útwikselsearje starte yn hiel Europa, … lês fierder