In wrâldreis yn strip en app

nijs_verne_herdruk_805x350-800x350

Yn 2011 ferskynde by it Jules Verne Genootschap In wrâldreis yn 80 dagen, in moaie oersetting fan Syta Bakker Palma. De klassiker dy’t we allegear kenne sprekt ta de ferbylding en is it meast populêre boek fan Jules Verne. Utjouwerij … lês fierder

Mear oer LITERATUER

Fan skriftkultuer nei digitale kultuer (5)

EBookreal

2.5. Status fan de printe en digitale literatuer Yn de oergongsperioade fan skriftkultuer nei digitale kultuer wurde aloan eigenskippen út beide kultueren útwiksele. Dy eigenskippen krije (ûn)bewust status en wearde takend troch minsken dy’t dêr in oardiel oer útsprekke. Dat … lês fierder

‘Obe Foarspul': middei oer Fryske oersetterij

obe Foarspul

Op freedtemiddei 9 septimber organisearje Utjouwerij Regaad en jongereinstifting Skanomodu it Obe Foarspul, in spesjale middei oer Fryske oersettings. De oanlieding is it Frysk Boekefeest (Tresoar) fan dyselde jûns, dêr’t de winner op bekendmakke wurde sil fan de Obe Postmapriis, … lês fierder

Wa lêst Gysbert Japicx noch?

GysbertJapiks

Taspraak holden op de iepening fan it Gysbert Japicxjier op sneon 21 maaie yn Boalsert. Dizze dei hjoed past yn in lang rychje fan betinkings om Gysbert Japicx hinne. Ik freegje my ôf wat by al dy eveneminten foarop stie: … lês fierder