Nije wike temawike oer it Aldfrysk

Nije wike is it wer tiid foar in temawike op Y-Skrift Skanomodu, it platfoarm foar jonge Friezen. Diskear giet it oer it Aldfrysk (1200-1550). Moandei begjinne wy mei in leechdrompelige yntroduksje oer it Aldfrysk. Dêrnei dûke wy wat djipper yn de matearje troch ûndersiken nei it Aldfrysk te beljochtsjen.

Ien reaksje op “Nije wike temawike oer it Aldfrysk