LITERATUER

EBookreal

Fan skriftkultuer nei digitale kultuer (4) - Meindert Reitsma

2.4. Gefolgen fan transysje foar it literêre fjild De literêre fjildteory, beskreaun troch Bourdieu (1994) en tapast op de Nederlânske sitewaasje troch ûnder oare Dorleijn & Van Rees (2006), lit sjen hoe’t literatuer as kultureel en materieel produkt fan de … lês fierder

KULTUER

Sigridartikel

Reisferslach Pécs, Hongarije - Sigrid Kingma

De bestimming: it Peaskekongres, in seminar mei in ynternasjonaal selskip fan minderheden yn Europa. Dat wurdt alle jierren organisearre troch de YEN, de Youth of European Nationalities. De Fryske ôffeardiging wurdt troch it FYK mooglik makke, de jongereinferiening Frysk Ynternasjonaal … lês fierder

MAATSKIPPIJ

Erschrecklichewasserfluth

Ferdronken skiednis: Rungholt (2) - Dirk Jan Muntendam

De middeis hie de rungholter slúswachter mei in pear buorlju by de nije slús stien. Tusken Niedam en ’t Everskôper bûtlân by Ivenfleth dûnse it wetter fan ’e Hever, net sa mâle breed nei Utholm en Everskôp ta, mar it … lês fierder

TAAL&WITTENSKIP

Fryske tattoo (instagram)

Can culture influence tattoos? - Alina Tudor

At present, tattoos are more common than they used to be. They have become a significant part of the media, a part of fashion and can even be trendsetters. However, tattoos have a rich history, and the concept itself is … lês fierder