LITERATUER

Naamloos

Fertaalwedstryd ‘Lytse Obe’ - Redaksje Skanomodu

Hâldst fan (fer)talen? Dan is dit berjocht foar dy! Op freed 9 septimber wurdt op it Frysk Boekefeest by Tresoar de ‘Obe’ útrikt: de Obe Postmapriis, foar de bêste fertaling nei of út it Frysk. Mar do kinst ék in … lês fierder

KULTUER

Sigridartikel

Reisferslach Pécs, Hongarije - Sigrid Kingma

De bestimming: it Peaskekongres, in seminar mei in ynternasjonaal selskip fan minderheden yn Europa. Dat wurdt alle jierren organisearre troch de YEN, de Youth of European Nationalities. De Fryske ôffeardiging wurdt troch it FYK mooglik makke, de jongereinferiening Frysk Ynternasjonaal … lês fierder

MAATSKIPPIJ

Erschrecklichewasserfluth

Ferdronken skiednis: Rungholt (1) - Dirk Jan Muntendam

Op souder fan myn pake silger fûn ik in âld, fergiele boekje. It wie in lesboek foar de Fryske legere skoallen út 1938. Op ien fan de lêste siden fine wy in oerset stikje oer de ein fan de rike … lês fierder

TAAL&WITTENSKIP

Fryske tattoo (instagram)

Can culture influence tattoos? - Alina Tudor

At present, tattoos are more common than they used to be. They have become a significant part of the media, a part of fashion and can even be trendsetters. However, tattoos have a rich history, and the concept itself is … lês fierder